วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

ความหมายของเมาส์

เมาส์(mouse)เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมการชี้ตำแหน่งบนจอภาพ
เป็นหน่วยรับเข้าของเครื่งคอมพิวเตอร์ภายในเม้าส์ด้านล่างมีลูกกลมหุ้ม
ด้วยเหล็กหุ้มยางบรรจุอยู่เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปมาลูกกลมจะหมุนแกนที่ติดอยู่
กับเมาส์จะเกิดการส่งสัญญาณไฟฟ้าส่งตามสายของเมาส์ไปตามชีพียู
ทำให้ตัวช้ตำแหน่งบนจอเลื่อนไปมาได้ทุกทิศทาง
1.1แผ่นรองเมาส์ (mouse pad) ทำด้วยแผ่นยางหรือแผ่น
กระดาษ
1.2 ตัวชี้ของเมาส์ (Pointer) บนจอภาพจะมีตัวชี้ของเมาส์
แสดงอยู่
1.3 การเลื่อนเม้า เมื่อเลื่อนเมาส์ไปมาบนแป่นรองตัวชี้จะอยู่ที่เดิม
นักเรียนสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่ตำแหน่งต่างๆ บนจอได้ถ้าเลื่อนเม้าส์ไปสุด
แป้นรองแล้ว แล้วยกขึ้นนำมาว่างใหม่แล้วเลื่อนได้อีก

1 ความคิดเห็น: